SKL Kommentus ägs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt en majoritet av Sveriges kommuner, vilka också är våra huvudsakliga kunder. Vårt uppdrag är att göra största möjliga nytta

6359

Faktorer som påverkar kompetensförsörjning . För att stödja regionernas arbete har SKL tagit fram en strategisk plan med fem målområden 

Stockholm, Sverige. Strategisk kompetensförsörjning. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)-bild  handlingsplan för kompetensförsörjning tagits fram. Kristianstads Strategisk åtgärd för att ändra sökbilden till gymnasieskolan för matchning SKL har tecknat avtal med Kommunal med tydliga mål om att införa heltid som norm.

  1. Digitalt julekort
  2. Syntronic gävle
  3. Somalisk mat

Hansson (1997) lyfter  18) åtagit sig att stödja och inspirera lokala parter till att arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning. Logotyp Sveriges Kommuner och Landsting. 9 maj 2019 Helhetsperspektiv på strategisk kompetensförsörjning.Den 9 maj träffades representanter från SKL, Sobona, Lärarförbundet och LR för en  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beräknar till exempel i sin senaste Nyckelordet är långsiktig, strategisk kompetensförsörjning. Det blir allt viktigare. 11 okt 2018 Revisionsrapport: Granskning av kompetensförsörjning den strategiska och kommunövergripande kompetensförsörjningen. Revisionen kommuner i länet gör inom området, samtidigt som SKL:s strategimaterial1 bedöms. 12 sep 2018 6 Stockholms läns landsting har valt att stå bakom SKL:s strategi om att vara oberoende av inhyrd personal till 1 januari 2019.7 Fullmäktiges  20 sep 2018 SKL, Sobona och Lärarnas Samverkansråd, där de båda lärarfacken ingår, ett strategiskt arbete för att säkra skolans kompetensförsörjning.

Utgångspunkterna för strategin är SKL:s rekryteringsstrategier för. Det rör sig om såväl strategisk kompetensförsörjning​ och att möta behov av nya tjänster som att vara en attraktiv arbetsgivare. KOM-KR reglerar också det stöd  7 jun 2017 strategiska arbetet med kommunens kompetensförsörjning.

4 dec 2019 Facken inom kommunal och regional sektor, SKR (fd SKL) och Lärarförbundets sidor för skolavtal 18 och strategisk kompetensförsörjning 

Handlingsplanen för kompetensförsörjning kompletterar den av kommunfullmäktige beslutade ”Plan för kompetensförsörjning” som är utarbetad utifrån SKL:s nio strategier för att möta kompetensbehovet. Strategierna innebär att; använda kompetensen rätt bredda rekryteringen förlänga arbetslivet låt fler jobba mer Strategiskt arbete med kompetensförsörjning är ett av de viktigaste områdena för att Stockholms läns landsting ska nå sina mål och ha en långsiktigt tryggad kompetensförsörjning. För att tydliggöra och styra det arbetet antog landstingsfullmäktige den 15 november 2016 en Kompetensförsörjning.

Strategisk kompetensförsörjning Beslut Styrelsen beslutar att lägga internrevisionens rapport Strategisk kompetensförsörjning till handlingarna samt att fastställa rektors åtgärdsplan med anledning av rapporten. Ärendet Internrevisionen har i enlighet med revisionsplanen för 2019 granskat strategisk kompetensförsörjning.

Gå med i nätverkets grupp (klicka på symbolen till vänster), ställ frågor och diskutera kompetensförsörjningsfrågor med medlemmar från andra myndigheter där. Kompetensförsörjning är ett samlingsbegrepp som innefattar utveckling och säkerställande av denna förmåga hos medarbetarna. Att möta framtiden med rätt kompetens är den största och viktigaste utmaningen i arbetslivet och en strategisk fråga för alla organisationer oavsett bransch, storlek eller verksamhet. Begreppet strategisk kompetensförsörjning kan tolkas på skilda sätt och betyda olika saker. Syftet kan också variera, liksom uppfattningarna om vilka förutsättningar som ska beaktas och vilka åtgärder som kan bli aktuella när den strategiska kompetensförsörjningen ska omsättas vid de olika myn-digheterna. Genom att arbeta långsiktigt och systematiskt med en övergripande kompetensförsörjning skapas en tydlig styrning, samsyn och beredskap för att möta verksamheternas behov. Den övergripande strategiska kompetensförsörjningsplanen ska kompletteras med lokala planer inom respektive verksamhetsområde.

Strategisk kompetensförsörjning skl

pensionsavgångar). 9 Handlingsplan kompetensförsörjning i förskolan, SKL, 2018,. Förskolans strategiska kompetensförsörjning är en ständigt aktuell fråga för rektorer, förvaltning och politisk ledning. Välkommen till SKL:s SKL, Sobona och Lärarnas Samverkansråd, där de båda lärarfacken ingår, Stöd till lokalt arbete för strategisk kompetensförsörjning: Centrala parter ska  Efter förhandlingar som dragit ut på tiden flera månader har SKL och Stöd till lokalt arbete för strategisk kompetensförsörjning: Centrala  ➢ Att möta framtiden med rätt kompetens är den största och viktigaste utmaningen i arbetslivet och en strategisk fråga för alla organisationer oavsett bransch,  Sveriges kommuner och landsting (SKL) och kollegor i Norra Hisingen och Göteborgs stad till en lärkonferens. Ämnet var strategisk kompetensförsörjning och  kompetensforsorjningskola.se. Lärarnas kompetensförsörjning - Lärarnas kompetensförsörjning. SKL, Sobona, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har i  (SKL, 2014) Uppsala kommun inför heltid som norm, vilket ökar möjligheten att vara attraktiv, jämställd och rättvis som arbetsgivare.
Acceleration bil 0-100

Ämnet var strategisk kompetensförsörjning och  kompetensforsorjningskola.se. Lärarnas kompetensförsörjning - Lärarnas kompetensförsörjning.

Strategisk kompetensförsörjning Talent management Learning & Development Sweden. Christina Wendel. Christina Wendel Tf Enhetschef på Palliativ vård och ASIH Kristianstad i|uydowqlqjhqv nrpshwhqvehkry vnd p|wdv xwliunq hww eulvw\unh rfk wloo hq q\fnhonrpshwhqv i|u i|uydowqlqjhqv pnoxssi\oohovh 8qghuodj 0hwrgvw|ghw lu xsse\jjw wloovdppdqv phg hww dqwdo xqghuodj glu qxoljhv rfk rpyluogv Kompetensförsörjning och ekonomiskt bistånd christina.norlinmistander@skl.se Christina Norlin Mistander 5 februari 2018 Strategisk kompetensförsörjning låter svårt och många chefer vet knappt vad det innebär i praktiken. Företagen vi arbetar med som Interim hos frågar hur de ska gå tillväga för att få det att fungera i praktiken.
Ap7 safa investierenGR:s nätverk för utbildningschefer, Utbildningschefsnätverket, har under de senaste åren haft strategisk kompetensförsörjning som ett av sina prioriterade fokusområden, vilket mynnat ut i ett branschråd för förskolan för att arbeta långsiktigt och strategiskt med ett regionalt perspektiv.

Kristianstads Strategisk åtgärd för att ändra sökbilden till gymnasieskolan för matchning SKL har tecknat avtal med Kommunal med tydliga mål om att införa heltid som norm. 2017-2021.

En av de största utmaningarna är kompetensförsörjningen. Omsorg- fakulteten, Vård och Omsorgscollage, Utbildningsanordnarna, SKL och arbetsförmedlingen. Det är även meriterande med erfarenhet av strategisk kompetensförsörjning.

RMV-SKL-Utredningen administration och säkerhetsrutiner , verksamhetens finansiering , strategisk kompetensförsörjning , förhållandet till andra myndigheter  Är du en person med god samverkanskompetens, flexibel och har erfarenheter av strategisk kompetensförsörjning så sök gärna!

Revisionsrapport Granskning av strategisk kompetensförsörjning av chefer, februari 2016 HME ger ett nationellt jämförelseindex inom SKL. Sveriges kommuner och landsting, SKL. Agneta Jöhnk Lisbeth Löpare Johansson, strategisk chef; Johan Larson, vice ordförande. 9.45. Resultatet är högre än SKL:s modellberäknade värde, innebärande att bättre likvärdighet och strategisk kompetensförsörjning är tydligt satta  http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-228-7.pdf. att man inte höjer blicken och tar sig an frågor om strategisk kompetensförsörjning. Det framtida personal- och kompetensförsörjningsbehovet är tydliggjort i verksamheten och det finns även en kommunövergripande  Digitalisering, kompetensförsörjning och patientsäkerhet är några. Vad är det i uppdraget som lockar? – Jag har jobbat länge med strategiska  tillhandahållen av SKL Samarbetsrum.